Codex - Partner w ochronie środowiska

Partner w ochronie środowiska

Oferta dla samorządów

Oferta dla przedsiębiorców

Inwestycje

Nasze biuro pomoże Państwu zrealizować inwestycję w zakresie odnawialnych źródeł energii "od A do Z".

- fotowoltaikę i kolektory słoneczne (farmy fotowoltaiczne),
- hydroenergetykę, w tym mała energetyka wodna,
- wykorzystanie biomasy i biogazu (w szczególności budowa biogazowni),

Pomożemy Państwu zrealizować inwestycje obejmujące m.in.:

Aktualności

Szybki kontakt

CODEX

tel.: +48 61 622 91 20

fax: +48 61 622 91 21

tel. kom. 604 777 535

e-mail: piotr.sadowski@codex.pl

Dofinansowanie budowy lub modernizacji PSZOK

2016-03-17

Dofinansowanie budowy lub modernizacji PSZOK

Najbliższy nabór wniosków o dofinansowanie budowy lub modernizacji PSZOK-ów planowany jest w województwie mazowieckim. Nabór wniosków zaplanowany jest obecnie  od 31 marca do 9 maja 2016 r.  Nabór odbywać się będzie w ramach Działania 5.2 Gospodarka odpadami – typ projektów „Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące przedsięwzięć skierowanych na rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy, rozbudowy lub modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych...

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

2016-02-03

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 3. ust. 2. pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów...

Konieczne zmiany obszaru i granic aglomeracji

2016-01-20

Konieczne zmiany obszaru i granic aglomeracji

Obecnie obowiązujące  Prawo wodne , transponuje postanowienia unijnych dyrektyw, w szczególności dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Przepisy te przewidują konieczność wyznaczenia aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 oraz dostosowania obszarów i granic aglomeracji do przepisów wykonawczych w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Właściwe sejmiki...

PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Zgodnie z obowiązującym prawem – art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) każda gmina ma obowiązek zapewnić czystość i porządek na swoim terenie i tworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania poprzez konieczność tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób, zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.Szczegółowy sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa rada gminy w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego (art. 6r ww. ustawy). Gmina decyduje więc o sposobie organizacji i zakresie działania PSZOK-u.

Polecamy Państwu serwis internetowy PSZOKi.pl z informacjami jak stworzyć i wyposażyć punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, aktualnymi przepisami regulującymi tę kwestię oraz najciekawszymi przykładami realizacji z kraju i zagranicy.