Codex - Partner w ochronie środowiska

Partner w ochronie środowiska

Oferta dla samorządów

Oferta dla przedsiębiorców

Inwestycje

Nasze biuro pomoże Państwu zrealizować inwestycję w zakresie odnawialnych źródeł energii "od A do Z".

- fotowoltaikę i kolektory słoneczne (farmy fotowoltaiczne),
- hydroenergetykę, w tym mała energetyka wodna,
- wykorzystanie biomasy i biogazu (w szczególności budowa biogazowni),

Pomożemy Państwu zrealizować inwestycje obejmujące m.in.:

Aktualności

Szybki kontakt

CODEX

Kontakt:

- 604 777 535

- 662 008 778

e-mail: piotr.sadowski@codex.pl

Przedsiębiorco, pamiętaj o wpisie do BDO!

2019-12-04

Przedsiębiorco, pamiętaj o wpisie do BDO!

Baza danych o odpadach - wymogi Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady niebezpieczne (np. zużyte świetlówki, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.) oraz odpady inne niż niebezpieczne, które nie mają charakteru odpadów komunalnych, zobowiązani są prowadzić ewidencję oraz wystawiać karty przekazania odpadów (KPO) z wykorzystaniem elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Ministerstwo Klimatu (wcześniej Środowiska) przygotowało test dla przedsiębiorców , który w założeniu powinii wskazać, czy prowadzona działalność wymaga czy nie wymaga uzyskania wpisu w Rejestrze BDO. Wyjaśnienia przedstawione na stronie, naszym zdaniem, nie są jednak jasne i jednoznaczne, a wpis powinni uzyskać praktycznie wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady wskazane w pierwszym akapicie, tj. np. zużyte świetlówki. Jakie sankcje...

Konkluzje BAT dla spalania odpadów

2019-12-03

Konkluzje BAT dla spalania odpadów

3 grudnia 2019 r. została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów - nr C(2019)7987. Konkluzje BAT odnoszą się do instalacji spalarni i współspalarni odpadów określonych w załączniku I do dyrektywy 2010/75/UE: 1) spalarni lub...

Ciepłownie na RDF rozwiązaniem na wysokie ceny odpadów

2019-11-28

Ciepłownie na RDF rozwiązaniem na wysokie ceny odpadów

W związku z sytuacją na rynku odpadów wytwarzanych w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, pragnę przedstawić Państwu ofertę w zakresie doradztwa technicznego i formalno-prawnego oraz pomocy w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych dla instalacji ciepłowni lub elektrociepłowni na paliwo alternatywne. Paliwa te - tzw. preRDF i RDF – wysokoenergetyczne odpady resztkowe, powstające z sortowania zmieszanych odpadów...

PSZOKi

PSZOK, czyli „punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych” to miejsce zbiórki odpadów, łatwo dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne.Polecamy Państwu serwis internetowy PSZOKi.pl z informacjami jak stworzyć i wyposażyć punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, aktualnymi przepisami regulującymi tę kwestię oraz najciekawszymi przykładami realizacji z kraju i zagranicy.

 

 

 

 

 

  

 

 

BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI - WYMOGI, OBOWIĄZKI, UZYSKANIE WPISU

 

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady niebezpieczne (np. zużyte świetlówki, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.) oraz odpady inne niż niebezpieczne, które nie mają charakteru odpadów komunalnych, zobowiązani są prowadzić ewidencję oraz wystawiać karty przekazania odpadów (KPO) z wykorzystaniem elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dot. realizacji obowiązków związanych z rejestrem BDO, nasze biuro przygotowało ofertę w zakresie złożenia wniosku o wpis do BDO czy doraźnej pomocy przy rozwiązaniu konkretnych wątpliwości, jaki i w zakresie kompletnej usługi outsourcingowej, polegającej na realizacji przez nasze biuro wszystkich formalności i procesów związanych z BDO:

 

-  opracowanie wniosku o wpis do rejestru BDO lub aktualizacja wpisu - załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2018 poz. 2528), zgodnie z art. 234 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701);

- prowadzenie ewidencji odpadów - zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701); posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej "ewidencją odpadów" - od 01.01.2020 r. obowiązkowo już tylko online, poprzez konto BDO;

- wystawianie, weryfikacja i ewentualna korekta kart przekazania odpadów (KPO),

- wykonanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów - 1 raz do roku do 15 marca - zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701). Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza: wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów oraz prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: zbierania odpadów, przetwarzania odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów - od 01.01.2020 r. obowiązkowo już tylko online, poprzez konto BDO;

- prowadzenie infolinii z pomocą techniczną i formalno-prawną w zakresie spraw związanych z BDO i gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- wsparcie i udział w kontrolach prowadzonych w firmie przez organy ochrony środowiska, w szczególności Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

Zapraszamy do kontaktu - tel. kom. 504 777 535.

Stacje demontażu

Stacja demontażu pojazdów to zakład zajmujący się przetwarzaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Nasze biuro pomoże przy załatwieniu wszystkich formalności związanych z otwarciem stacji demontażu:

 

- sprawdzenie czy lokalizacja pod stację demontażu jest możliwa.
- opracowanie raportu środowiskowego w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- opracowanie wniosku wraz z operatem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód (ścieki przemysłowe).
- opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, a w razie konieczności także zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych.
- opracowanie wniosku w celu uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

 

Zapraszamy do kontaktu!BDO - BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI - OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Przedsiębiorcy muszą też pamiętać o obowiązku umieszczania numeru rejestrowego BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, a w szczególności na:

 

- fakturach VAT,


- paragonach fiskalnych,


- umowach kupna-sprzedaży,


- sprawozdaniach,


- kartach przekazania odpadów,


- karach ewidencji odpadów.

 

Zgodnie z art. 194 ustawy o odpadach, niewywiązanie się z tego obowiązku grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5.000 do 1.000.000 zł.


Jednocześnie warto też wiedzieć, że numeru rejestrowego nie trzeba umieszczać na: dokumentach kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy, dokumentach przekazywanych do urzędu skarbowego lub innych dokumentach nie związanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do BDO. Ministerstwo Klimatu (dawniej Środowiska) podpowiada, że numer rejestrowy BDO, można umieścić na pieczątce lub w stopce firmowego papieru.

 

Zapraszamy do kontaktu - tel. kom. 504 777 535.